Przejdź do treści

Dane kontaktowe

Ochrona Danych Osobowych

Godziny pracy

O ośrodku

Harmonogram wypłat

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Dodatki mieszkaniowe

Zespół Interdyscyplinarny

Uchwały

Zarządzenia Kierownika

Programy i projekty

Inne

Ogłoszenia

Deklaracja dostępności

Formy pomocy

Świadczenia z pomocy społecznej :

1. świadczenia pieniężne:

- zasiłek stały,

- zasiłek okresowy,

- zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

-zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,

- świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością , o której mowa w art.159 ust.1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach

- wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;

2. świadczenie niepieniężne:

 • praca socjalna,
  • składka na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne,
  • pomoc  rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
  • sprawienie pogrzebu,
  • poradnictwo specjalistyczne,
  • interwencja kryzysowa,
  • schronienie,
  • posiłek,
  • niezbędne ubranie,
  • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w o ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
  • mieszkanie chronione,
  • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
  • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym , pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie- w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych

 • bilet kredytowany,